Opšti uslovi korišćenja KOMPA sistema za terensku prodaju

U nastavku su navedeni Opšti uslovi korišćenja Kompa sistema za terensku prodaju koji važe od 01.07.2023.

Član 1.
Pojam i predmet regulisanja Opštih uslova poslovanja i korišćenja

Opštim uslovima poslovanja i korišćenja usluga (u daljem tekstu: OPŠTI USLOVI) se regulišu uslovi pod kojima "Step software PR Aleksandar Šaranović, Beograd" (u daljem tekstu: IZVOĐAČ) omogućava komercijalno korišćenje KOMPA sistema za terensku prodaju (u daljem tekstu: SISTEM), kao i druga međusobna prava i obaveze između IZVOĐAČA i korisnika SISTEMA.

SADRŽAJ OPŠTIH USLOVA:

             Definisanje ključnih termina

             Namena OPŠTIH USLOVA

             Pojam SISTEMA

             Predmet UGOVORA

             Izvršavanje UGOVORA

             Isključenje odgovornosti IZVOĐAČA

             Objavljivanje, menjanje i važenje OPŠTIH USLOVA

             Završne odredbe

 

Definicije ključnih termina

Član 2.
Definisanje ključnih termina

SISTEM - predstavlja hardversku i softversku infrastrukturu koju održava IZVOĐAČ, a na kojoj pruža usluge iznajmljivanja i korišćenja web i Android aplikacija po modelu “softver kao usluga” (eng. Software as a Service). SISTEM se usled poboljšanja i ispravki menja i sve promene/dodatke standardnih funkcionalnosti IZVOĐAČ objavljuje na svojoj web stranici (https://www.kompa.rs/blog )

IZVOĐAČ - privredni subjekt koji u skladu sa i na osnovu zaključenog Ugovora omogućava korišćenje SISTEMA

KORISNIK - privredni subjekt koji u skladu sa i na osnovu zaključenog Ugovora, koristi SISTEM za poslovne svrhe

Softver kao usluga (SaaS) -  softver koji se licencira na pretplatnoj osnovi

APLIKACIJA – „Kompa“ Android aplikacija putem koje terenski radnici evidentiraju aktivnosti

UREĐAJ – prenosivi računar, tablet, telefon ili drugi uređaj sa ANDROID operativnim sistemom koji se koristi za instalaciju i upotrebu APLIKACIJE

KORISNIK APLIKACIJE – jedno fizičko lice koje je korisnik SISTEMA putem APLIKACIJE za koje se ugovara i plaća MESEČNA NAKNADA, a koje SISTEM koristi u poslovne svrhe za račun KORISNIKA

PONUDA – finansijska ponuda KORISNIKU za pružanje usluga korišćenja SISTEMA

UGOVOR – dokument kojim se određuju prava i obaveze KORISNIKA i IZVOĐAČA tokom pružanja usluge korišćenja SISTEMA

ANEKS – dokument kojim se članovi UGOVORA dopunjuju i/ili bliže određuju

OSOBLJE - svako fizičko lice koje je neposredni korisnik SISTEMA, u ime i za račun KORISNIKA, a u skladu sa UGOVOROM i odredbama OPŠTIH USLOVA koji su prethodno prihvaćeni. KORISNIK je direktno odgovoran za svako činjenje i/ili nečinjenje svog osoblja.

POVERLJIVE INFORMACIJE korisnika - bilo koja informacija koja je od strane KORISNIKA dostavljena (usmeno, pismeno ili na bilo koji drugi način) IZVOĐAČU tokom trajanja UGOVORA, a koja je prilikom dostavljanja označena kao poverljiva.

PODACI korisnika- svi podaci, radovi i materijali koji su dostavljeni IZVOĐAČU od strane KORISNIKA i služe za funkcionisanje SISTEMA, koji su postavljeni u SISTEM od strane KORISNIKA i generisani u SISTEMU kao rezultat upotrebe SISTEMA od strane KORISNIKA.

DATOTEKE - Sve datoteke nastale instalacijom i upotrebom SISTEMA neophodne za funkcionisanje SISTEMA

CLOUD LOKACIJA – računar ili mreža računara koji su dostupni IZVOĐAČU putem interneta, a održavaju ih treća lica za račun IZVOĐAČA

SERVER – računar ili mreža računara ili CLOUD LOKACIJA na kojima stoje izvršne, konfiguracione i ostale datoteke neophodne za funkcionisanje SISTEMA

BACKUP – rezervna kopija DATOTEKA smeštena na SERVERU ili CLOUD LOKACIJI

CENOVNIK - je dokument IZVOĐAČA kojim je regulisana visina cene korišćenja SISTEMA, izabranih dodatnih usluga ili specifičnih konfiguracija, a koji je dostavljen KORISNIKU u pisanom ili elektronskom obliku 

KORISNIČKI ZAHTEV – dokument kojim su definisani zahtevi KORISNIKA za specifičnim funkcionalnostima ili konfiguracijama koje SISTEM u svom standardnom obliku ne poseduje.

Namena OPŠTIH USLOVA

Član 3.

OPŠTI USLOVI su sastavni deo Ugovora o korišćenju SISTEMA.

Prihvatanjem OPŠTIH USLOVA i zaključenjem UGOVORA, KORISNIK stiče pravo da koristi SISTEM.

Odredbe OPŠTIH USLOVA se odnose na KORISNIKA SISTEMA i njegovo OSOBLJE.

 

Pojam SISTEMA

Član 4.

SISTEM čine računarski programi koji su autorska dela, njihove prerade i dorade namenjene da olakšaju i unaprede poslovanje privrednih subjekata, koje IZVOĐAČ proizvodi (razvija) u okviru svoje registrovane delatnosti radi ustupanja prava na njihovo komercijalno korišćenje na tržištu i koji su isključiva intelektualna svojina IZVOĐAČA.

KORISNIKU su na raspolaganju za korišćenje dve komponente SISTEMA:

-             Android aplikacija „Kompa“ koja se instalira na UREĐAJIMA KORISNIKA (u daljem tekstu APLIKACIJA)

-             Web stranica na serveru IZVOĐAČA dostupna putem web pregledača (u daljem tekstu KONTROLNA TABLA)

Predmet ugovora

Član 5.

Predmet UGOVORA predstavlja pružanje usluge korišćenja SISTEMA KORISNIKU od strane IZVOĐAČA u periodu trajanja UGOVORA koju može da čini:

·        Pružanje usluga koje se odnose na korišćenje SISTEMA,

·        Pružanje usluge održavanja SISTEMA,

·        Pružanje usluge Korisničke podrške, a u vezi sa korišćenjem SISTEMA.

Član 6.

Specifični zahtevi KORISNIKA koji se odnose na funkcionalnosti koje SISTEM u svom standardnom obliku ne poseduje opisuju se KORISNIČKIM ZAHTEVOM i predstavljaju IZVOĐAČU.

IZVOĐAČ za potrebe KORISNIKA razmatra KORISNIČKI ZAHTEV i na isti odgovara ukoliko o njemu donese pozitivnu odluku. Angažovanje IZVOĐAČA po osnovu KORISNIČKOG ZAHTEVA može, ali ne mora, biti osnov dodatnih finansijskih obaveza KORISNIKA prema IZVOĐAČU prema CENOVNIKU IZVOĐAČA .

Član 7.

KORISNIK prihvatanjem OPŠTIH USLOVA daje saglasnost IZVOĐAČU da u svrhu izvršenja svoje ugovorne obaveze može koristi POSLOVNE PODATKE KORISNIKA, a IZVOĐAČ se obavezuje da sve POSLOVNE PODATKE koje mu KORISNIK učini dostupnim, koristi isključivo u svrhu izvršenja svoje ugovorne obaveze, uz striktno poštovanje tajnosti i poverljivosti istih.

Izvršavanje UGOVORA

Član 8.

IZVOĐAČ se obavezuje da za potrebe korišćenja SISTEMA od strane KORISNIKA izvrši instalaciju i podešavanje APLIKACIJE, SOFTVERA i SERVERA.

IZVOĐAČ se obavezuje da za potrebe korišćenja SISTEMA od strane KORISNIKA izvrši obuku KORISNIKA APLIKACIJE i korisnika KONTROLNE TABLE. Ukoliko se tokom korišćenja SISTEMA ukaže potreba za ponovljenom obukom (usled fluktuacije zaposlenih ili izmena SISTEMA ili drugog), IZVOĐAČ može ponoviti obuke, a angažovanje IZVOĐAČA po ovom osnovu može, ali ne mora biti predmet finansijske obaveze KORISNIKA prema IZVOĐAČU prema CENOVNIKU.

IZVOĐAČ se obavezuje da će za potrebe KORISNIKA omogućiti pristup KONTROLNOJ TABLI osobi koju KORISNIK navede kao administratora sistema putem koje će biti upravljano SISTEMOM (u okviru funkcionalnosti navedenih u KORISNIČKOM ZAHTEVU).

IZVOĐAČ se obavezuje da će za potrebe KORISNIKA razmotriti dodatne zahteve za funkcionalnostima i iste rešiti ukoliko o njima donese pozitivnu odluku. Rešavanje dodatnih zahteva može, ali ne mora, biti osnov dodatnih finansijskih obaveza KORISNIKA prema IZVOĐAČU, a prema CENOVNIKU usluga IZVOĐAČA.

Član 9.
SMEŠTAJ I ČUVANJE PODATAKA

Sve DATOTEKE smeštaju se i čuvaju na SERVERU sve vreme tokom korišćenja SISTEMA.

KORISNIKU je na raspolaganju 500 MB skladišnog prostora po aktivnom KORISNIKU APLIKACIJE za sve DATOTEKE (ne uključujući BACKUP). Uvid u upotrebljeni skladišni prostor omogućen je KORISNIKU putem KONTROLNE TABLE. Prekoračenje dodeljenog skladišnog prostora se naplaćuje prema CENOVNIKU IZVOĐAČA na mesečnom nivou.

IZVOĐAČ se obavezuje da podesi SERVER da svakodnevno pravi rezervne kopije DATOTEKA (u daljem tekstu BACKUP). U BACKUP ulaze sve datoteke nastale upotrebom SISTEMA. Nakon izrade BACKUP-a, sve datoteke koje nisu neophodne za funkcionisanje SISTEMA se brišu.
Pristup i uvid u DATOTEKE i BACKUP omogućen je samo IZVOĐAČU i KORISNIKU, a trećim licima samo uz pismenu saglasnost IZVOĐAČA i KORISNIKA.
IZVOĐAČ se obavezuje da čuva BACKUP datoteke najviše 12 meseci od trenutka izrade.

Sve DATOTEKE KORISNIKA predstavljaju poverljive podatke i na iste se primenjuju odredbe čl. 13.

U slučaju raskida Ugovora iz bilo kog razloga KORISNIK je dužan da obriše sve DATOTEKE i sve kopije kojima ima pristup, a tiču se upotrebe SISTEMA.

IZVOĐAČ je dužan da sve DATOTEKE i BACKUP-e obriše najkasnije jedan mesec nakon prestanka korišćenja SISTEMA od strane KORISNIKA.

Član 10.
IZMENE SISTEMA

Izmene SISTEMA je moguće izvesti uz obostranu saglasnost KORISNIKA i IZVOĐAČA.

Izmena SISTEMA mora biti dokumentovana aneksom KORISNIČKOG ZAHTEVA i pripadajućom PONUDOM ako je osnov finansijskih obaveza između ugovorenih strana.

Izmene SISTEMA može vršiti IZVOĐAČ, KORISNIK uz pismenu saglasnost ili nalog IZVOĐAČA ili treće lice koje angažuju IZVOĐAČ i/ili KORISNIK uz obaveznu pismenu saglasnost IZVOĐAČA i KORISNIKA.

U slučaju izmena na SISTEMU izvedenih od strane KORISNIKA, ili trećih lica, i eventualne greške u radu ili podacima koje iz ovih izmena proisteknu, celokupnu odgovornost preuzima KORISNIK.  Troškove utvrđivanja i ispravki grešaka (ukoliko su moguće) nastalih iz ovakvih izmena preuzima KORISNIK, a prema važećem CENOVNIKU IZVOĐAČA.

Izmena SISTEMA može, ali ne mora, biti osnov dodatnih finansijskih obaveza KORISNIKA prema IZVOĐAČU, a prema cenovniku usluga IZVOĐAČA .

Član 11.
UGOVORNA CENA, ZARAČUNAVANJE I USLOVI PLAĆANJA

Ugovorena cena SISTEMA (u daljem tekstu UGOVORENA CENA) iskazana je u PONUDI, a sastoji se od :

a)           Jednokratna naknada koja se plaća na početku uvođenja sistema

b)           Mesečna naknada za korišćenje SISTEMA (U daljem tekstu MESEČNA NAKNADA)

 

MESEČNA NAKNADA se obračunava prema broju UREĐAJA na koje je instaliran SOFTVER u datom mesecu prema CENOVNIKU u dinarskoj protivvrednosti na dan obračuna.

Račun za MESEČNU NAKNADU IZVOĐAČ ispostavlja jednom mesečno na kraju meseca za protekli mesec.

Račun za MESEČNU NAKNADU može sadržati i stavke koje su proistekle iz vanrednog angažovanja IZVOĐAČA kod KORISNIKA koje se smatraju naplativim, prema važećem CENOVNIKU IZVOĐAČA.

Rok plaćanja računa za MESEČNU NAKNADU je 15 kalendarskih dana od datuma izdavanja.

U slučaju neizvršavanja obaveze KORISNIKA nastale po osnovu ovog člana prema IZVOĐAČU dužem od 30 kalendarskih dana, IZVOĐAČ zadržava pravo da KORISNIKU privremeno onemogući korišćenje SISTEMA do izmirenja obaveze.

Broj UREĐAJA je moguće promeniti i MESEČNA NAKNADA će biti obračunata prema novom broju uređaja počev od prvog dana sledećeg meseca.

IZVOĐAČ se obavezuje da neće menjati cenu MESEČNE NAKNADE za korišćenje SISTEMA tokom trajanja UGOVORA iskazanog u ANEKSU, osim ako je promena izazvana promenom broja UREĐAJA, a i tada prema CENOVNIKU.

Član 12.
ODRŽAVANJE SISTEMA

IZVOĐAČ se obavezuje da KORISNIKU obezbedi podršku u radu radnim danima (ponedeljak – petak) u periodu od 09:00 do 17:00 kroz sledeće kanale komunikacije:

-             elektronska pošta (redovno održavanje)

-             elektronska pošta i telefonski poziv (hitni slučajevi, sprečenost za rad)

IZVOĐAČ se obavezuje da na svaki zahtev KORISNIKA odgovori sa sledećim maksimalnim vremenima odziva:

-             2 radna dana (redovno održavanje)

-             4 radna sata (hitni slučajevi, sprečenost za rad)

KORISNIK se obavezuje da svaki problem/zahtev za podrškom jasno opiše i potkrepi primerima i/ili slikama. U slučaju nejasno ili nedovoljno opisanih problema/zahteva IZVOĐAČ zadržava pravo da zahteva od KORISNIKA jasno opisan problem/zahtev i da odloži vreme odziva dok ne dobije jasno opisan problem/zahtev.

IZVOĐAČ se obavezuje da pristupi rešavanju jasno opisanog problema/zahteva u okviru navedenih vremena odziva i da obavesti KORISNIKA o pretpostavljenom vremenu rešavanja problema/zahteva.

IZVOĐAČ se obavezuje da angažovanje na rešavanju problema/zahteva izvrši besplatno ako se ustanovi da je rezultat neispravnosti funkcionisanja SISTEMA. Teret dokazivanja neispravnosti funkcionisanja SISTEMA je isključivo na KORISNIKU.

IZVOĐAČ ima pravo da obračuna KORISNIKU finansijsku obavezu za angažovanje na rešavanju problema/zahteva ako se ustanovi da problem/zahtev nije rezultat neispravnosti u funkcionisanju SISTEMA ili je zahtev za novom funkcionalnošću od strane KORISNIKA. Obračun se vrši prema dostavljenom CENOVNIKU IZVOĐAČA.

KORISNIK ima pravo da obračuna IZVOĐAČU finansijski penal u iznosu od 5 evra za svaki radni sat kašnjenja u odzivu na jasno opisan pismeno dostavljen zahtev za podrškom nakon isteka definisanog maksimalnog vremena odziva.

IZVOĐAČ priznaje mogućnost podnošenja zahteva/problema KORISNIKA tokom državnih i verskih praznika propisanih zakonom Republike Srbije koji se smatraju neradnim danima, ali se za ovakve zahteve protek vremena odziva računa od prvog sledećeg radnog dana/časa.

Član 13.
UGOVORNA DISKRECIJA

Svaka ugovorna strana mora osigurati poverljivost podataka koji su predmet međusobne saradnje od trećih neovlašćenih osoba. Strane se obavezuju da će se prema podacima koje pridobiju na osnovu tog dogovora ponašati sa krajnjom diskrecijom.

U POVERLJIVE PODATKE na osnovu ovog ugovora spadaju podaci o poslovanju KORISNIKA koji nisu javno dostupni i do kojih je IZVOĐAČ došao prilikom izvršavanja ovog UGOVORA. U podatke o poslovanju KRAJNJEG KORISNIKA se ubrajaju naročito finansijski podaci, projekti, imena poslovnih partnera, stranaka, radnika i dobavljača, poslovni procesi, poslovni planovi i dugoročne poslovne strategije i svi ostali podaci koji nastaju korišćenjem SISTEMA (DATOTEKE).

U njih takođe spadaju i poverljivi podaci o IZVOĐAČU koji nisu javno dostupni i do kojih je KRAJNJI KORISNIK došao prilikom vršenja ovog UGOVORA. U podatke o poslovanju IZVOĐAČA spadaju naročito finansijski podaci, projekti, upotrebljena radna metodologija i alati itd.

U POVERLJIVE PODATKE spadaju podaci iz člana 11. UGOVORA i/ili ANEKSA (ukoliko je pomenuti član izmenjen ANEKSOM).

U POVERLJIVE PODATKE spadaju ENTITETI opisani u članu 14. UGOVORA.

Razotkrivanjem POVERLJIVIH PODATAKA trećim osobama se smatra svaka reprodukcija podataka u usmenom ili pismenom obliku, u celini ili delimično, ili njihova distribucija trećim osobama, u celosti ili delimično, kao i svaki drugi oblik prenosa podataka, koji su predmet ovog UGOVORA.

IZVOĐAČ ili KRAJNJI KORISNIK mogu razotkriti POVERLJIVE PODATKE samo kolegama koji su uključeni u izvršavanje UGOVORA. Obe strane moraju pre otkrivanja poverljivih podataka primerenim uputstvima i uslovima osigurati da primalac poverljive podatke ne koristi u suprotnostima sa odredbama UGOVORA.

POVERLJIVI PODACI se ne mogu otkrivati trećim licima bez izričite pisane saglasnosti IZVOĐAČA i KORISNIKA.

U slučaju da IZVOĐAČ i/ili KORISNIK neovlašćeno otkriju POVERLJIVE PODATKE trećim licima, dužni su da drugoj ugovornoj strani nadoknade štetu prouzrokovanu otkrivanjem poverljivih podataka,a najviše do visine iznosa dvadesetčetiri (24) mesečne naknade za korišćenje SISTEMA (iskazanih u PONUDI).

Obaveza čuvanja poverljivosti podataka važi od trenutka potpisivanja UGOVORA i traje tri (3) godine nakon odstupanja od UGOVORA.

Član 14.
AUTORSKA PRAVA

Tokom uvođenja SISTEMA na bazi KORISNIKA se vrše podešavanja i stvaraju nove funkcije, uskladištene procedure, tabele, pregledi i drugi entiteti na bazama podataka (u daljem tekstu ENTITETI). ENTITETI su intelektualna svojina IZVOĐAČA i KORISNIK ima pravo njihove upotrebe samo u svrhu funkcionisanja SISTEMA uz saglasnost IZVOĐAČA.

SOFTVER instaliran na UREĐAJE KORISNIKA, svi fajlovi koji nastanu njegovom upotrebom i instalacione datoteke (APK fajlovi) su intelektualna svojina IZVOĐAČA i KORISNIK ima pravo njihove upotrebe samo u svrhu funkcionisanja SISTEMA uz saglasnost IZVOĐAČA. Izuzetak su fajlovi koji nastanu tokom sinhronizacije podataka, a koji sadrže poslovne podatke KORISNIKA i oni su svojina KORISNIKA.

Upotreba ENTITETA i SOFTVERA za druge potrebe, njihova izmena ili njihovo davanje trećim licima od strane KORISNIKA nije dozvoljeno bez pismene saglasnosti IZVOĐAČA.

IZVOĐAČ garantuje da poseduje sva prava korišćenja i da izmiruje sve Zakonom predviđene obaveze u vezi sa upotrebom ENTITETA i dodatnih programa neophodnih za funkcionisanje SISTEMA. Sve finansijske i bilo koje druge obaveze u vezi sa nesmetanim radom SISTEMA, ENTITETA ili dodatnih programa, a koje nisu definisane ovim Ugovorom i Korisničkim zahtevom, idu na teret IZVOĐAČA.

Član 15.
Trajanje UGOVORA

Osim ako ANEKSOM UGOVORA nije drugačije određeno, UGOVOR traje neodređeno vreme, a najmanje 24 meseca od datuma potpisa.

Trajanje UGOVORA obavezuje KORISNIKA prema IZVOĐAČU za plaćanje mesečne naknade za korišćenje SISTEMA.

 

Član 16.
ODSTUPANJE OD UGOVORA

KRAJNJI KORISNIK može bez navođenja razloga odstupiti od UGOVORA tako što će o svojoj nameri pismeno obavestiti IZVOĐAČA najmanje 30 dana pre nameravanog odstupanja od UGOVORA.

KRAJNJI KORISNIK može odstupiti od UGOVORA u slučaju neispunjavanja obaveza IZVOĐAČA koje prositiču iz ovog UGOVORA.

IZVOĐAČ može odstupiti od UGOVORA u sledećim slučajevima:

a)           U slučaju kršenja člana 11.

b)           U slučaju kršenja člana 10. stav 4

c)            U slučaju kršenja člana 13.

d)           KRAJNJI KORISNIK ne poštuje autorska prava opisana u članu 9.

e)           Ukoliko IZVOĐAČ ne može više obavljati izvršavanje ovog UGOVORA usled više sile ili tehničkih nemogućnosti

g)           U slučaju da neizmirene finansijske obaveze KORISNIKA prema IZVOĐAČU prevazilaze vrednost od 500 EUR u dinarskoj protivvrednosti

Pre odstupanja od UGOVORA obe ugovorne strane moraju ispuniti sve obaveze, koje su preuzeli na osnovu i/ili koje proizilaze iz ovog UGOVORA i dogovoriće se o statusu svake.

Ukoliko ugovorne strane odstupe od UGOVORA oslobađaju se svih obaveza i prava koje proizilaze iz ovog UGOVORA osim međusobnih finansijskih obaveza nastalih na osnovu ovog UGOVORA (članovi 11 i 15) i obaveza iz člana 13.

U slučaju odstupanja od UGOVORA bilo koje strane (osim u slučaju opisanom u tački e) ) pre isteka minimalnog trajanja UGOVORA (iskazanog u članu 15 ili ANEKSU), KORISNIK gubi pravo na popust na iznos MESEČNE NAKNADE koji je ostvario po osnovu trajanja UGOVORA i dužan je da obračunati popust isplati IZVOĐAČU jednokratno.

Isključenje odgovornosti IZVOĐAČA

 

Član 17.

KORISNIK je saglasan da će SISTEM koristiti na sopstvenu odgovornost.

KORISNIK pristupa korišćenju SISTEMA kao zaštićenom autorskom delu imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i eventualnu mogućnost da sadrži skrivene nedostatke.

Član 18.

IZVOĐAČ ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane kao posledica upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom SISTEMA, pa ni za štetu koja proističe iz skrivenih nedostataka SISTEMA.       

Član 19.

Odgovornost IZVOĐAČA za gubitak svrsishodnosti, utvrđenog nefunkcionisanja ili nepravilnog funkcionisanja SISTEMA je ograničena visinom jedne mesečne naknade za korišćenje usluga SISTEMA, a koja je uplaćena za mesec u kome SISTEM nije funkcionisao ili je funkcionisao nepravilno tako da nije bio podoban za korišćenje.

Samo ukoliko je nedostatak u radu SISTEMA bio takav da je KORISNIK bio u potpunosti onemogućen da koristi njegove glavne funkcionalnosti, samo u tom slučaju KORISNIK stiče pravo na povraćaj novca iz prethodnog stava, a najviše do visine jedne mesečne naknade u tačnom iznosu koji zavisi od toga koliko dana je trajao nedostatak u radu naveden u stavu 2. ovog člana.

Član 20.

IZVOĐAČ ne odgovara za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane kao posledica upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom SISTEMA, а koju nije mogao da spreči, otkloni ili izbegne nastanak okolnosti koje su dovele do nastanka štete.

IZVOĐAČ se obavezuje da će u slučaju postojanja skrivenih nedostataka u radu SISTEMA i pružanja usluga, odnosno rada izabranih aplikacija od strane KORISNIKA, iste otkloniti o svom trošku, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana obaveštenja o skrivenim nedostacima od strane KORISNIKA.

IZVOĐAČ ne odgovara za štetu nastalu u vezi sa učitanim podacima i sadržajem objavljenim putem SISTEMA, čak i u slučaju da je naveden sadržaj posledica postupanja trećih lica, a vezano za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih KORISNIKA i trećih lica.

IZVOĐAČ ne odgovara za tačnost, potpunost i korisnost objavljenog sadržaja putem SISTEMA, jer se usluge IZVOĐAČ pružaju na osnovu podataka za čiji kvalitet i pouzdanost IZVOĐAČ ne može da garantuje.

IZVOĐAČ ne odgovara za umanjenje imovine KORISNIKA (obična šteta), kao ni za sprečavanje povećanje imovine KORISNIKA (izmakla korist) koja eventualno bude prouzrokovana KORISNIKU korišćenjem SISTEMA.

IZVOĐAČ ne garantuje da će SISTEM raditi neprekidno, bez grešaka, virusa ili drugih štetnih komponenti koje su posledica neadekvatnog korišćenja usluge od strane KORISNIKA.

IZVOĐAČ ne odgovara za korišćenje SISTEMA suprotno pravnim propisima ili uz pogrešno tumačenje pravnih propisa od strane KORISNIKA, kao ni za neispravno funkcionisanje uređaja i/ili operativnog sistema i drugog softvera pomoću kog KORISNIK koristi izabrane hostovane usluge.

IZVOĐAČ ne odgovara za kašnjenje u ispunjenju svojih obaveza, odnosno prestanke u radu-funkcionisanju SISTEMA koji su rezultat događaja više sile.

Pod višom silom se podrazumevaju sve okolnosti na koje IZVOĐAČ objektivno ne može da utiče.

Član 21.

KORISNIK je saglasan da neće smatrati IZVOĐAČA, kao i sva lica koja su u bilo kojoj formi angažovana kod IZVOĐAČA ili u vezi sa IZVOĐAČEM, odgovornim za bilo kakvu nastalu štetu, pokrenut pravni spor ili postupak, a koji je direktno ili indirektno u vezi sa korišćenjem SISTEMA.

Član 22.

Bilo kakav sadržaj koji se smatra neprikladnim, koji nije u skladu sa svrhom korišćenja SISTEMA i/ili nije u skladu sa odredbama OPŠTIH USLOVA, IZVOĐAČ u svakom trenutku može, prema sopstvenoj diskrecionoj oceni, ukloniti ili promeniti bez posebne najave ili obrazloženja, kao i ukinuti korisničke naloge KORISNIKA.

Član 23.

IZVOĐAČ ne snosi odgovornost za tačnost, potpunost i korisnost objavljenog sadržaja u IZVOĐAČ Platformi, jer se usluge IZVOĐAČA pružaju na osnovu podataka za čiji kvalitet IZVOĐAČ ne može da garantuje. U tom smislu odgovornost za kvalitet podataka na osnovu kojih SISTEM izrađuje i objavljuje sadržaj preuzima u potpunosti KORISNIK.

Sve odredbe o odgovornosti predviđene ovim OPŠTIM USLOVIMA se odnose i na štetu prouzrokovanu bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, delikventnom radnjom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenom ili zloupotrebom podataka, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom sličnom radnjom.

Član 24.

IZVOĐAČ ne snosi odgovornost za korišćenje SISTEMA suprotno pravnim propisima ili uz pogrešno tumačenje pravnih propisa od strane KORISNIKA, kao ni za neispravno funkcionisanje uređaja i/ili operativnog sistema i drugog softvera pomoću kojih KORISNIK koristi SISTEM.

Član 25.

Okolnosti koje ne zavise od volje ugovornih strana, koje ni pažljiva stranka ne bi mogla predvideti, izbeći, niti bi mogla otkloniti posledice takvih okolnosti, smatraće se kao slučajevi u kojima se stranke oslobađaju od odgovornosti ako nastupe nakon davanja izričite saglasnosti na odredbe OPŠTIH USLOVA i zaključenja UGOVORA, a koji sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje.

Takvim slučajevima se smatraju elementarne nepogode, mere nadležnih organa i druge nepredviđene okolnosti. Ugovorna strana koja se poziva na jednu od ovakvih okolnosti navedenih u prethodnom stavu dužna je da bez odlaganja obavestiti drugu stranu o njenom nastanku. Teret dokazivanja više sile i njenog trajanja, koje sprečavaju izvršenje ugovora, je na ugovornoj strani koja tvrdi da su takve okolnosti nastale.

Objavljivanje, menjanje i važenje OPŠTIH USLOVA

Član 24.

OPŠTI USLOVI se objavljuju na internet stranici IZVOĐAČA (https://www.kompa.rs/uslovi) i stupaju na snagu danom objavljivanja na toj internet stranici.

OPŠTI USLOVI se primenjuju uz UGOVOR zaključen sa KORISNIKOM.

Potpisivanjem UGOVORA, tj. prihvatanjem PONUDE poslate u elektronskoj formi, KORISNIK potvrđuje da je upoznat sa OPŠTIM USLOVIMA i da ih prihvata u celosti.

OPŠTE USLOVE IZVOĐAČ čini dostupnim KORISNIKU objavom na internet stranici https://www.kompa.rs/uslovi

Završne odredbe

Član 27.

Odredbe ovih OPŠTIH USLOVA se tumače onako kako glase. Sporne odredbe se tumače u skladu sa načelima obligacionog prava.

Ništavost pojedine odredbe ne povlači ništavost i drugih odredbi OPŠTIH USLOVA. U slučaju da je neka od odredbi ništava ona neće uticati na ostale odredbe i OPŠTI USLOVI će ostati na snazi, a ništava odredba će se, po potrebi, zameniti drugom odredbom koja po smislu i svrsi OPŠTIH USLOVA najviše odgovara da zameni ništavu odredbu.

Član 28.

IZVOĐAČ i KORISNIK su saglasni da se sva eventualna sporna pitanja, nastala u vezi sa izvršenjem ugovora, rešavaju sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rešavanja spornih pitanja, sve pravne sporove koji mogu da nastanu, a u vezi sa korišćenjem SISTEMA i /ili povredom odredaba OPŠTIH USLOVA od strane ugovornih strana, ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Član 29.

IZVOĐAČ zadržava pravo da, u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa, vrši izmene OPŠTIH USLOVA kao i da menja ponudu svojih servisa, o čemu na uobičajen način obaveštava KORISNIKE.

Na sva pitanja koja nisu izričito regulisana OPŠTIM USLOVIMA, primenjivaće se odredbe važećih propisa koji regulišu materiju koja je predmet istih.

OPŠTI USLOVI stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani https://www.kompa.rs/uslovi