Kompa 1.38l novosti

U verziji 1.38l (od 27.05.2020.) smo dodali:

Aplikacija

Aplikacija automatski preuzima i instalira novu verziju ako je dostupna.

U podešavanjima je moguće podesiti da li se obeležavaju novopristigli zapisi nakon sinhronizacije.

Klijenti

Ručno fino podešavanje pronađene lokacije za klijenta. Nakon što aplikacija pronađe lokaciju uređaja, nudi se mogućnost pomeranja mape i finog podešavanja tačne lokacije.

Kod unosa napomene moguće je izabrati slike iz galerije uređaja (prikazuju se samo slike slikane na datum napomene).

Kod slikanja slike moguće je “okinuti” dugmićima za pojačavanje/smanjivanje tona.

Moguće je sa pregleda klijenta zakazati posetu na određeni datum. Ako na taj dan postoji plan, klijent se dodaje na kraj plana.

Zalihe

Pretraga po više ključnih reči (odvojenih “;”) po AND i OR uslovu (zavisi od podešavanja, pretpostavljeno je “AND”). Ako se traži “tablet;asus” pojaviće se samo artikli koji imaju obe reči u bilo kom polju.

Narudžbine

Na unosu dokumenta za stavke se prikazuju količine u jediničnoj i zbirnoj jedinici mere.

Moguće je uneti popust za sve stavke dokumenta (obavezno nakon unosa svih stavki) klikom na “Rabat”.

Planovi

Kod dodavanja kupaca na plan, klik na kalendar otvara dnevnik poseta.

Moguće je kupce ubaciti u plan sa pregleda na mapi.

Moguće je promeniti samo datum plana. Ako se kao novi datum izabere datum na kojem već postoji plan, tada ova dva plana zamene datume.

Kompa 1.38 novosti

Aplikacija

Omogućeno je podešavanje sortiranja za klijente i dokumente.

Omogućen je izbor prikaza blokiranih artikala.

Klijenti

Uvedena je kategorija “Cenovni rang”. Svakom kupcu moguće je dodeliti cenovni rang i povezati ga sa posebnim cenovnikom.

Hijerarhija prilikom izbora prodajnih uslova sada izgleda ovako:

 • Ugovoreni cenovnik (traženje cena i rabata)
 • Cenovnik prema cenovnom rangu (traženje cena, uzima se osnovni rabat)
 • Osnovni cenovnik (traženje cena, uzima se osnovni rabat)

Prilikom upisa napomene moguće je :

 • slikati 10 slika
 • izabrati tip napomene
 • izabrati kontakt osobu sa kojom je izvršena interakcija

Zalihe

Za svaki artikal je moguće videti osnovnu cenu, a u zagradi se prikazuje i broj cena u posebnim cenovnicima (prema cenovnom rangu)

Narudžbine

Prilikom izrade narudžbine prikazuje se osnovni rabat sa kupca.

Moguće je pauzirati dokument za sinrhonizaciju i na taj način odložiti slanje dokumenta sinhronizacijom.

Uvedeni su indikatori minimalne i maksimalne vrednosti dokumenta.

Ankete

Ubačen je novi tip ankete “Plan”. Ovakva anketa pojavljuje se u okviru svih stavki plana.

Dodati su novi tipovi odgovora za prikupljanje geografskih pozicija i slika.

Planovi

Uvedeni su indikatori minimalnog i maksimalnog trajanja posete.

Kompa 1.37n novosti

Aplikacija

Klik na promet prikazuje današnje dokumente

Kupci

Pregled kupaca na mapi. Ako se ispravno upisuju koordinate kupaca, moguće je pregledati sve kupce na mapi.

Info panel za kupce. Info panel prikazuje proizvoljni podatak iz šifarnika kupaca koji se smatra značajnim za brzi pregled. To može biti status, tip kupca, vrednost otvorenih stavki i td.

Na pregledu informacija o kupcu dodate su ikone za brze akcije:

 • Novi dokument
 • Nova napomena
 • Zapis geografske lokacije

Zalihe

Info panel za artikle. Za svaki artikal moguće je prikazati neki podatak iz šifarnika artikala koji se smatra korisnim na ovom pregledu. U praksi to bude opis, maksimalni rabat, lokacija u skladištu (za primenu u WMS) i td.

Planovi

Moguće je prikazati poruke iz centrale na ulasku u planove.

U stavkama plana se ispod naziva kupca sada prikazuje i adresa i mesto (i info panel)

Detaljan pregled plana je vidljiv na kalendaru.

Plan je moguće prikazati na mapi.

Započeta poseta se obeležava posebnom bojom i vidi se trajanje posete.

Narudžbine

Na poljima po želji je omogućen slobodan unos.

Info panel za narudžbine. Za svaki dokument moguće je prikazati proizvoljan podatak sa dokumenta na listi dokumenata. Koristi se za prikaz vrednosti bez PDV, RUC, broja stavki, težine i td.

Kod uređivanja stavke dokumenta na dnu se prikazuje kartica prometa (za izabranog kupca za izabrani artikal).

Na dodavanju stavki moguće je količinu upisati direktno u listu artikala.

Kontrolna tabla

Ubačen stubasti grafik

Kompa 1.37 novosti

U verziji 1.37 dostupnoj od 30.3.2018. smo neke stvari opeglali, nešto ubrzali, nešto ulepšali. U nastavku kratak pregled novosti.

Klijenti

 • Više komercijalista za jednog klijenta
 • Statusi za kontakte
 • Unos i izmena kontakt osoba
 • Interval obilazaka
 • Pregled poslednje posete

Zalihe

 • Filter koji omogućava pregled samo onih artikala koji imaju zalihu

Narudžbine

 • Kopiranje stavki sa drugih narudžbina
 • Dugi klik prilikom izbora artikala odmah otvara celu masku za unos stavke

Planovi

 • Novi izgled stavke plana (obuhvaćeni svi događaji za izabranog klijenta)
 • Olakšano ubacivanje kupaca u plan (moguć izbor više klijenata i pregled broja dana od poslednje posete)
 • Napomena za plan (polje namenjeno za komentar)

 

Kako se uvodi Kompa?

Preduzeće je veoma aktivna sredina i sve promene i prilagođavanja se dešavaju „u trku“. U takvoj sredini malo ko može da priušti sebi vreme da traži i procenjuje inovacije koje će poboljšati preduzeće. Često se samo „gase požari“, pa preduzeće uvodi inovacije koje mu ne odgovaraju na duge staze, ali su uvedene da bi se neka trenutna potreba zadovoljila.

Mi u Kompi shvatamo vrednost vremena i cenu greške u izboru i zato se trudimo da osobama koje odlučuju o inovacijama olakšamo izbor.

Sam proces uvođenja izgleda ovako:

Kod Vas ili nas ili preko Skype-a se održi prezentacija Kompe sa demo podacima i tokom prezentacije prepoznate Vaše probleme i način na koji Kompa može da ih reši. Osoba koja vodi prezentaciju zapiše sva vaša pitanja/probleme/želje.

Nakon prezentacije ova osoba napravi „Fit & Gap“ analizu. Ukratko, vidi gde Vam Kompa odgovara „šraf na šraf“ (Fit) a gde nešto mora da se podešava/prepravlja (Gap). Pošalje Vam se ponuda u kojoj je iskazano šta je „Fit“ i šta je „Gap“ i koliko šta košta i koliko vremena traje.

Ako Vam je Kompa i dalje interesantan sistem, postavi se test verzija sa Vašim podacima koja Vam je dostupna za besplatno korišćenje 30 dana. Tokom ovog perioda (najčešće u prvih 7 dana) se desi 99% svih situacija koje se dešavaju u terenskoj prodaji i odmah se pokaže kako Kompa radi. Ako bude nekih nepravilnosti, one se do kraja probnog perioda isprave.

Na kraju probnog perioda počinje aktivno korišćenje. Prelaz ne postoji, samo počinje da Vam se izdaje mesečni račun za korišćenje sistema.

Ukoliko niste zadovoljni Kompom posle 30 dana, pozdravimo se i rastanemo bez ikakvih obaveza jedni prema drugima (osim obaveze čuvanja poverljivih podataka, naravno).

Kontrolna tabla

dashboard

Od verzije 1.36 terenskim prodavcima je na raspolaganju pregledna kontrolna tabla na kojoj lako mogu videti podatke o svom učinku za izabrani period.

Elemente kontrolne table je moguće dodavati i menjati i mogu biti jedan od tri tipa:

 • Bedž
 • Pita grafik
 • Linijski grafik

 

 

Kompa statsOsim kontrolne table, na glavnom ekranu je prikazan siže dnevnog učinka komercijaliste: ostvareni promet i broj ostvarenih u odnosu na broj planiranih poseta

Šta dobijam uvođenjem Kompa sistema za terensku prodaju?

 

Činjenice su da Kompa sigurno donosi sledeće koristi:

 • Jasna prodajna procedura
  Svi članovi prodajnog tima rade na isti način i poštuju jednu proceduru i izmene ili dopune prodajnih timova su lake. Novi članovi imaju jasan uvid u ono što je prethodno rađeno i jasno im je šta treba da rade.
  Prateći prodajnu proceduru svi članovi tima deluju uigrano i profesionalno – i doprinose boljoj slici preduzeća kod kupca.

 

 • Efikasno upravljanje prodajnim timom
  Vođi tima su dostupne jasne i tačne informacije o tome gde se kreće prodajni tim i šta radi u svakom trenutku. Dnevni izveštaj jasno prikazuje plan obilazaka i izvršenje plana (vremena i trajanja poseta, fotografije iz objekata, popunjene upitnike, vrednost prodaje)

 

 • Tačna komunikacija
  Nema gluvih telefona. Ono što terenski prodavac uradi 400 km udaljen od matične kancelarije dolazi u ERP tačno onako kako ga je on zapisao. To dalje čini osnovu za tačne isporuke koje će na kraju učiniti kupca zadovoljnim.

 

 • Motivisani rad na terenu
  Korisnik aplikacije lako unosi podatke i uvek su mu lako dostupni. Na ovaj način terenski prodavac nije demotivisan da nešto zapiše, slika, uradi jer takve akcije ne traže dodatni napor, već, čak suprotno, dodatno je motivisan da nahrani podacima aplikaciju jer su mu kasnije ti podaci korisni.
  Korisnik u svakom trenutku vidi sopstveni učinak na kontrolnoj tabli i motivisan je da nadmaši samog sebe (ili ostale članove tima).

 

 • Personalizovan odnos sa kupcem
  Odnos između prodavca i kupca je, pre svega, međuljudski odnos i buduća saradnja i lojalnost kupca u velikoj meri zavisi od tog odnosa.
  Prodavac je tokom komunikacije sa kupcem upoznat sa svim njegovim pojedinostima i ranijim dogovorima, što čini da kupac oseća da mu je poklonjena dužna pažnja, pa je samim tim i opušteniji tokom prodajnog procesa.

Uvođenje strukture u prodajni proces će se sigurno isplatiti na mnogo više nivoa od pukog povećanja prodaje.

Šta je Kompa?

Kompa je aplikacija za Android telefone ili tablete koju koristi terenski prodavac. Terenski prodavac u aplikaciju unosi porudžbine sa terena, popunjava razne upitnike, slika prodajne objekte, otvara potencijalne kupce i izvršava razne zadatke koje mu zadaje vođa terenske prodaje.

Osim Android aplikacije, Kompa je i kontrolna tabla koju koristi vođa prodajnog tima za pregled aktivnosti terenskih komercijalista (ko je gde, šta radi, koliko i čega prodaje i td.) i komunikaciju sa članovima tima (šalje obaveštenja, zadatke, formira upitnike, planove obilazaka i slično).