Kompa 1.38r novosti

U verziji 1.38r (od 17.09.2020.) smo dodali:

Aplikacija

Poboljšana procedura za automatski update.

Klijenti

Klik na cenovni rang prikazuje celokupan cenovnik

Poboljšan pregled asortimana

Iz asortimana je moguće napraviti dokument koji sadrži sve obeležene artikle

Na slici napomene je moguće crtanje

(Pažnja: izmenjena slika biće smanjena na rezoluciju ekrana ako je rezolucija slike veća od rezolucije ekrana i tako će biti sačuvana)

Zalihe

Dugi klik na polje u detaljnom pregledu artikala otvara polje sa tekstom odakle je moguće kopiranje teksta

Klik na cenu prikazuje dodatne cene (ako artikal postoji u više cenovnika)

Narudžbine

U stavkama se prikazuje info panel za artikle

Nasilno prekinut dokument je moguće nastaviti nakon ponovnog pokretanja aplikacije

Kompa 1.38l novosti

U verziji 1.38l (od 27.05.2020.) smo dodali:

Aplikacija

Aplikacija automatski preuzima i instalira novu verziju ako je dostupna.

U podešavanjima je moguće podesiti da li se obeležavaju novopristigli zapisi nakon sinhronizacije.

Klijenti

Ručno fino podešavanje pronađene lokacije za klijenta. Nakon što aplikacija pronađe lokaciju uređaja, nudi se mogućnost pomeranja mape i finog podešavanja tačne lokacije.

Kod unosa napomene moguće je izabrati slike iz galerije uređaja (prikazuju se samo slike slikane na datum napomene).

Kod slikanja slike moguće je “okinuti” dugmićima za pojačavanje/smanjivanje tona.

Moguće je sa pregleda klijenta zakazati posetu na određeni datum. Ako na taj dan postoji plan, klijent se dodaje na kraj plana.

Zalihe

Pretraga po više ključnih reči (odvojenih “;”) po AND i OR uslovu (zavisi od podešavanja, pretpostavljeno je “AND”). Ako se traži “tablet;asus” pojaviće se samo artikli koji imaju obe reči u bilo kom polju.

Narudžbine

Na unosu dokumenta za stavke se prikazuju količine u jediničnoj i zbirnoj jedinici mere.

Moguće je uneti popust za sve stavke dokumenta (obavezno nakon unosa svih stavki) klikom na “Rabat”.

Planovi

Kod dodavanja kupaca na plan, klik na kalendar otvara dnevnik poseta.

Moguće je kupce ubaciti u plan sa pregleda na mapi.

Moguće je promeniti samo datum plana. Ako se kao novi datum izabere datum na kojem već postoji plan, tada ova dva plana zamene datume.

Kompa 1.38 novosti

Aplikacija

Omogućeno je podešavanje sortiranja za klijente i dokumente.

Omogućen je izbor prikaza blokiranih artikala.

Klijenti

Uvedena je kategorija “Cenovni rang”. Svakom kupcu moguće je dodeliti cenovni rang i povezati ga sa posebnim cenovnikom.

Hijerarhija prilikom izbora prodajnih uslova sada izgleda ovako:

 • Ugovoreni cenovnik (traženje cena i rabata)
 • Cenovnik prema cenovnom rangu (traženje cena, uzima se osnovni rabat)
 • Osnovni cenovnik (traženje cena, uzima se osnovni rabat)

Prilikom upisa napomene moguće je :

 • slikati 10 slika
 • izabrati tip napomene
 • izabrati kontakt osobu sa kojom je izvršena interakcija

Zalihe

Za svaki artikal je moguće videti osnovnu cenu, a u zagradi se prikazuje i broj cena u posebnim cenovnicima (prema cenovnom rangu)

Narudžbine

Prilikom izrade narudžbine prikazuje se osnovni rabat sa kupca.

Moguće je pauzirati dokument za sinrhonizaciju i na taj način odložiti slanje dokumenta sinhronizacijom.

Uvedeni su indikatori minimalne i maksimalne vrednosti dokumenta.

Ankete

Ubačen je novi tip ankete “Plan”. Ovakva anketa pojavljuje se u okviru svih stavki plana.

Dodati su novi tipovi odgovora za prikupljanje geografskih pozicija i slika.

Planovi

Uvedeni su indikatori minimalnog i maksimalnog trajanja posete.

Kompa 1.37n novosti

Aplikacija

Klik na promet prikazuje današnje dokumente

Kupci

Pregled kupaca na mapi. Ako se ispravno upisuju koordinate kupaca, moguće je pregledati sve kupce na mapi.

Info panel za kupce. Info panel prikazuje proizvoljni podatak iz šifarnika kupaca koji se smatra značajnim za brzi pregled. To može biti status, tip kupca, vrednost otvorenih stavki i td.

Na pregledu informacija o kupcu dodate su ikone za brze akcije:

 • Novi dokument
 • Nova napomena
 • Zapis geografske lokacije

Zalihe

Info panel za artikle. Za svaki artikal moguće je prikazati neki podatak iz šifarnika artikala koji se smatra korisnim na ovom pregledu. U praksi to bude opis, maksimalni rabat, lokacija u skladištu (za primenu u WMS) i td.

Planovi

Moguće je prikazati poruke iz centrale na ulasku u planove.

U stavkama plana se ispod naziva kupca sada prikazuje i adresa i mesto (i info panel)

Detaljan pregled plana je vidljiv na kalendaru.

Plan je moguće prikazati na mapi.

Započeta poseta se obeležava posebnom bojom i vidi se trajanje posete.

Narudžbine

Na poljima po želji je omogućen slobodan unos.

Info panel za narudžbine. Za svaki dokument moguće je prikazati proizvoljan podatak sa dokumenta na listi dokumenata. Koristi se za prikaz vrednosti bez PDV, RUC, broja stavki, težine i td.

Kod uređivanja stavke dokumenta na dnu se prikazuje kartica prometa (za izabranog kupca za izabrani artikal).

Na dodavanju stavki moguće je količinu upisati direktno u listu artikala.

Kontrolna tabla

Ubačen stubasti grafik

Kompa 1.37 novosti

U verziji 1.37 dostupnoj od 30.3.2018. smo neke stvari opeglali, nešto ubrzali, nešto ulepšali. U nastavku kratak pregled novosti.

Klijenti

 • Više komercijalista za jednog klijenta
 • Statusi za kontakte
 • Unos i izmena kontakt osoba
 • Interval obilazaka
 • Pregled poslednje posete

Zalihe

 • Filter koji omogućava pregled samo onih artikala koji imaju zalihu

Narudžbine

 • Kopiranje stavki sa drugih narudžbina
 • Dugi klik prilikom izbora artikala odmah otvara celu masku za unos stavke

Planovi

 • Novi izgled stavke plana (obuhvaćeni svi događaji za izabranog klijenta)
 • Olakšano ubacivanje kupaca u plan (moguć izbor više klijenata i pregled broja dana od poslednje posete)
 • Napomena za plan (polje namenjeno za komentar)

 

Kontrolna tabla

dashboard

Od verzije 1.36 terenskim prodavcima je na raspolaganju pregledna kontrolna tabla na kojoj lako mogu videti podatke o svom učinku za izabrani period.

Elemente kontrolne table je moguće dodavati i menjati i mogu biti jedan od tri tipa:

 • Bedž
 • Pita grafik
 • Linijski grafik

 

 

Kompa statsOsim kontrolne table, na glavnom ekranu je prikazan siže dnevnog učinka komercijaliste: ostvareni promet i broj ostvarenih u odnosu na broj planiranih poseta